ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ 

                                                                                                           
1. โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
2. โรงเรียนอนุบาลแคนดง
3. โรงเรียนวัดท่าเรียบ
4. โรงเรียนวัดสระจันทร์
5. โรงเรียนวัดสระบัว
6. โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
7. โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
 

สนับสนุนโดย : 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4